Logo


VÄLKOMMEN


Sätoftaskolans föräldraförening vill verka för de mål som ingår i föreningen Hem och skolas stadgar. Dessa mål är att:
  • verka för barns och ungdomars bästa, speciellt vad gäller förbättringar av deras uppväxt-, utbildnings- och utvecklingsvillkor
  • i detta syfte stärka föräldrarnas roll och inflytande i förskola, skola och samhället i övrigt
  • utveckla samarbetet mellan hem, skola och övriga samhällsorgan med syfte att förbättra barns livsvillkor
  • att stödja hemmen och skolan i deras strävan att ge barn en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling
  • medverka till utvecklingen av en skola, som ger eleverna ökat ansvar genom social fostran och låter varje barn utveckla sina anlag, få kunskaper och öva färdigheter utifrån sina förutsättningar
  • stärka elevernas inflytande i skolan        

Du som inte hunnit betala medlemsavgift:

Medlemsavgiften är 100:- per år och familj.

Betala till bankgiro: 5334-6664
"Sätoftaskolans Föräldraförening".

Skriv namn och klass för ditt/dina barn, så att vi vet vem som har betalat.

Tack!


För att kunna läsa protokoll och annat material som finns utlagt på webbplatsen behöver du Adobe Reader. Om du inte har den installerad på din dator redan kan du hämta den här.

Image

Quote


Sök fondmedel från Sätoftaskolans Föräldraförening

Föräldraföreningen vill premiera samarbete snarare än konkurrens och har därför beslutat slopa de traditionella stipendierna till förmån för fondmedelansökan.

• Syftet med fondmedel är att elever skall kunna göra aktiviteter tillsammans där kostnaden inte täcks av skolan.

• Aktiviteterna skall vara beslutade av en majoritet i respektive klass.

• Ansökan skall vara skriftligen godkänd av klasslärare/mentor.

• Aktivitet skall gagna hela klassen, men kan beviljas för enskild eller ett fåtal elever beroende på aktivitet.

• Exempel på bidrag från föräldraföreningen kan vara hjälp till reskostnader, inträden på museer, utställningar, föreställningar eller mässor.

• Projektgrupper och kommittéer såsom kompisstödjarna, sluta-röka-projektet och elevrådet är också välkomna med ansökan om fondmedel


   Webmaster